Privacy verklaring

Privacybeleid Steza

De Steza heeft ‘duidelijk’ opgenomen in haar kernwaarden. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid bieden we klanten en andere stakeholders deskundige en duidelijke informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steza houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens slechts verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Wij zullen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan andere partijen, als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Steza  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Steza
Bezoekadres:
Zilverstraat 5
7445 NK Hengelo

E-mail: avg@Steza.nl

Telefoonnummer: 074-2424158

De volgende bedrijven maken deel uit van de Steza:

Steza Hengelo BV
Zilverstraat 5
7445 NK Hengelo
KVK: 81987854

Steza Zwolle BV
Nikolaus Ottostraat 7
8013 NG Zwolle
KVK: 58930809

Steza Rijssen BV
Jutestraat 3
7461 TS Rijssen
KVK: 06058694

Steza Emmeloord BV
Werktuigenweg 38
8304 AP Emmeloord
KVK: 32143606

Steza Lease BV
Zilverstraat 5
7445 NK Hengelo
KVK: 82599033

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Op grond van de AVG verwerken wij uw gegevens slechts wanneer daarvoor een rechtsgrond bestaat. Deze rechtsgronden zijn:

 • U geeft toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten
 • Op Steza rust een wettelijke plicht gegevens te verwerken

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtsvaardigde belangen van Steza

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Steza verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het:

 • Aangaan van verkoop- en service-overeenkomsten en de uitvoering daarvan
 • Uitbrengen van een offerte
 • Versturen van nieuwsbrieven en commerciële acties
 • Uitvoeren van terugroepacties
 • Uitgeven van auto’s voor proefritten, vervangend vervoer en verhuur
 • Ontvangen en verwerken van sollicitaties
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en het voeren van de loonadministratie
 • Het beantwoorden van vragen, verzoeken, klachten en overige contactverzoeken van betrokkene gericht aan Steza
 • Voeren van administratie alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en - plaats
 • Kopie van (gedeeltelijk afgeschermd) rijbewijs (klanten)
 • Kopie van identiteitsbewijs (medewerkers)
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • Bankgegevens
 • Gegevens met betrekking tot voertuig(en)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Steza is merkdealer voor het merk Nissan. Voor het kunnen plaatsen van bestellingen (bijvoorbeeld nieuwe auto’s en onderdelen), het kunnen effectueren van terugroepacties en uitvoeren van klantentevredenheidsmetingen, deelt Steza persoonsgegevens met de importeur van dit merk in Nederland.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Steza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Ten aanzien van klanten: gedurende de looptijd van de overeenkomst en de termijn waarin de klant Steza toestemming heeft gegeven zijn contactgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden
 • Ten aanzien van medewerkers: gedurende het dienstverband in de personeelsadministratie en de financiële administratie. Na het einde van het dienstverband slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Bewaartermijnen

Steza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Ten aanzien van klanten: gedurende de looptijd van de overeenkomst en de termijn waarin de klant Steza toestemming heeft gegeven zijn contactgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden
 • Ten aanzien van medewerkers: gedurende het dienstverband in de personeelsadministratie en de financiële administratie. Na het einde van het dienstverband slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatiebeleid ten aanzien van medewerkers voor toegang tot systemen en administratie die persoonsgegevens ontsluiten
 • Beveiliging van pc’s, netwerkschijven en software ter voorkoming van datalekken, hacks, verlies of corruptie van persoonsgegevens
 • Actief instrueren van personeel over de omgang met persoonsgegevens
 • Werkwijzen omtrent het melden van datalekken

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij berichten u onverwijld maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek welke gevolg wij aan uw verzoek hebben gegeven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.